یکصد و بیست و هشت کاریکلماتور از ابوالقاسم صلح جو


   ۱۵ مرداد ۱۳۹۶    ۷:۵۴ ب.ظ    383 بازديد    بدون دیدگاه

یکصد و بیست و هشت کاریکلماتور از ابوالقاسم صلح جو :

 1. لبخندم درد می کرد، نان و یخ دوا نمودم!
 2. ماضی ام بعید نیست، آینده ام بعید است!
 3. آغوش تنگت، مهرۀ چهاروپنج ام را جابجا کرد!
 4. باندیشۀ سیر شدن، کتک “می خورد”!
 5. برای نشنیدن صدایم، گوشش را”پیچاندم”!
 6. با همۀ خوبی هایش، “محاسن”نداشت!
 7. با”حقّه”، پای منقل نشست!
 8. حرف اش راه نداشت، برگشتم!
 9. موم سوغات آورده بود، از ماه عسل!
 10. برای “نشان”دادن خودش درمحیط کار، اِستریپ تیز کرد!
 11. وقتی به دوستم”سر”زدم، کف گرگی تحویل گرفتم!
 12. به اغما رفت فرش ام، از شدّت “بی خوابی”!
 13. دوران”شیرین” نامزدی اش را، نتیجۀ شمارش آرا “تلخ” کرد!
 14. آتش نشانی تایید کرد قماربازپیش از برنده شدن، سوخته!
 15. وقتی می روی، یادت را جا می گذاری!
 16. آشنای شب هایم، روزها”افتابی”می شود!
 17. به نام توست، خودم را که”می خوانم”!
 18. به یادم نمی آیی، بیا!
 19. رنگ لباس شب ات زیادی”روشن”بود، سوخت!
 20. سرزمین مردم”خاموش”را، ادیسون هم نمی تواند”روشن”کند!
 21. رکورد زده ام بی تودرگینس، زانوی غم به بغل گرفتن را!
 22. برایت می میرم، وقتی خسته شوم از دوست داشتنت!
 23. توآنلاین بودی، من این لاین!
 24. چه عالمی دارد”پیله”کردن به تو و”پروانه”شدنت در آغوشم!
 25. دیشب خوابت را دیدم، سلام رساند!
 26. به چشمانت گوش می دهم، تا سکوت می کنی!
 27. مرا هم گرفتند، وقتِ”ماه”گرفتگی!
 28. هیچکس از”دوری”نمُرده، امّا از”نزدیکی”چرا!
 29. زیر سوال بُرده مثلث برمودا را، جاذبه ات!
 30. کپۀ مرگ است، وقتی می خوابم و یارم نیست!
 31. نتوانست دست ام را بخواند، سواد”یدی”نداشت!
 32. نگاهم دست در دست اندیشه ام، ازکوه بالا رفتند!
 33. چون سرسفرۀ حضرت عبّاس”غیبت”کرده بود، ناپیدا گشته بود!
 34. تا کُشتی گیر”کُندۀ”حریف را”کشید”، ترازو”ضربه فنّی” شد!
 35. جرّاح از کلیه ام، میلیونی پول”درآورد”!
 36. تا روی پیچ سه پیچ می افتم، کمبود مُهره پیدا می کنم!
 37. وقتی خودش را”می خورد”، استخوان هایش را به سگ هم نمی داد!
 38. برای”دست”به آب، “پا”به توالت گذاشت!
 39. نگاه ام با صعود از کوه، به قلّه پناهنده شد!
 40. ازپشت نیش خورده بود، مارمقصّر شناخته شد!
 41. پیامبر من شده ای، با معجزۀ آغوشت!
 42. تنها اشتباه نکره ام، تویی!
 43. مراازخود بیخود کرده، بوی قهوه ای موهایت!
 44. عمرم رابا”شادی”گذراندم، درجزیرۀ خیال!
 45. تو، اِستارت نواش های مایی!
 46. شیشۀ احساس ام را پایین آورد، سنگ دلت!
 47. دربایگانی خاطرم دارم، سهمی از نگاهت!
 48. همایون باد زادروزخواب پارسال ام، که دیدمت!
 49. بازبان مادری، به پدرش ناسزا می گفت!
 50. بدهی بالا آورده بود، بدون استفراغ!
 51. سرِ شوخی را که باز کردم، خنده ها دررفتند!
 52. تا “پیچاندم”اش، ازاین رو به آن رو شد!
 53. کلنگی هستم، خرابت می شوم!
 54. پس ازنمازریاکارانه، شکسپیر به کمرش زد!
 55. ازمن فاصله گرفتی و پس ندادی!
 56. همه بازیگوشند، درشهربازی دلم!
 57. تانگاهت به من افتاد، بدون روغن”سرخ”شدم!
 58. کتابهای عاشقانه ام را، در قفسۀ سینه ام جاداده ام!
 59. چه شجاعتی دارد مردی که با شلوار کُردی، خلاف جهت باد راه می رود!
 60. “شیرین”بود، بافرهاد زهرهلاهل شد!
 61. آنقدر”خاکی”بود که درخودش زراعت می کرد!
 62. هم درد هایم زیاد میشوند، وقتی دردی ندارم!
 63. تاشکست عشقی”خورد”، جدایی”بالا آورد”!
 64. جهل مرکّب، بد خط ام کرده است!
 65. با عطسه، ری اِستارت می شوم!
 66. عاشق جنینی هستم که پیش ازتولّد، دینِ والدین اش را استعلام کند!
 67. به اتّهام سوءاستفادۀ ابزاری ازآچار، دستگیرشد!
 68. با جارو، نمازشکسته ام را جمع کردم!
 69. چون شازِخودم را می زدم، ازارکستراخراج شدم!
 70. تاشکست عشقی”خورد”، جدایی”بالاآورد”!
 71. آنقدر”خاکی”بود که درخودش زراعت می کرد!
 72. “شیرین”بود، بافرهاد زهرهلاهل شد!
 73. تشنۀ بوسه های”آب”دارم بودند، گونه هایی که همسرم “کاشته”بود!
 74. بالاخره با فشار لباس شخصی ها، شیخِ”بهایی”هم مسلمان شد!
 75. چه شجاعتی دارد مردی که باشلوارکُردی، برخلاف جریان باد راه می رود!
 76. فی الفوربه جهنّم باورآوردم، تا دین ام را کامل کردم با ازدواج!
 77. مودیدم درحرصی که”می خوردم”، بالا آوردم!
 78. تا به یادت”می افتم”، دست وپای خیالم می شکند!
 79. آدم”پُری”بود، نتوانستم بادش کنم!
 80. توی نخ ام رفته بود، دوسرش را گره زدم!
 81. با”پیک”آمد، ماست وخیار!
 82. دردم را بسویش پرتاب کردم، تا شاید به دردش”بخورد”!
 83. “فرمان”داد، همه”چپ”شدیم!
 84. “سیر”شد، تا بازی”خورد”!
 85. مینِ آبستنِ انفجاررا، مین یاب سزارین کرد!
 86. هوایت، پُرازموسیقی”اکسیژن”است!
 87. تا زخم”برداشت”، دکتر مُچ اش را گرفت!
 88. موج خنده ام، همه را درشادی”غرق”کرد!
 89. وقتی کیفِ پول ام را”زدند”، جیب ام گریه می کرد!
 90. با”بلند کردن” صدایش، کمرش رگ به رگ شد!
 91. شیر”آبی”حمّام، پرسپولیسی را سوزاند!
 92. کارش بر عکس بود، عکاس!
 93. بدون دخالت دست، زبان می ریخت!
 94. اسیر یکرنگی ام شده، رنگین کمان!
 95. نتوانست دست ام را بخواند، سواد”یدی”نداشت!
 96. نگاهم دست در دست اندیشه ام، ازکوه بالا رفتند!
 97. چون سرسفرۀ حضرت عبّاس”غیبت”کرده بود، ناپیدا گشته بود!
 98. تا کُشتی گیر”کُندۀ”حریف را”کشید”، ترازو”ضربه فنّی” شد!
 99. جرّاح از کلیه ام، میلیونی پول”درآورد”!
 100. تا روی پیچ سه پیچ می افتم، کمبود مُهره پیدا می کنم!
 101. وقتی خودش را”می خورد”، استخوان هایش را به سگ هم نمی داد!
 102. برای”دست”به آب، “پا”به توالت گذاشت!
 103. نگاه ام با صعود از کوه، به قلّه پناهنده شد!
 104. ازپشت نیش خورده بود، مارمقصّر شناخته شد!
 105. پیامبر من شده ای، با معجزۀ آغوشت!
 106. تنها اشتباه نکره ام، تویی!
 107. مراازخود بیخود کرده، بوی قهوه ای موهایت!
 108. عمرم رابا”شادی”گذراندم، درجزیرۀ خیال!
 109. تو، اِستارت نواش های مایی!
 110. شیشۀ احساس ام را پایین آورد، سنگ دلت!
 111. دربایگانی خاطرم دارم، سهمی از نگاهت!
 112. همایون باد زادروزخواب پارسال ام، که دیدمت!
 113. بازبان مادری، به پدرش ناسزا می گفت!
 114. بدهی بالا آورده بود، بدون استفراغ!
 115. سرِ شوخی را که باز کردم، خنده ها دررفتند!
 116. تا “پیچاندم”اش، ازاین رو به آن رو شد!
 117. کلنگی هستم، خرابت می شوم!
 118. پس ازنمازریاکارانه، شکسپیر به کمرش زد!
 119. ازمن فاصله گرفتی و پس ندادی!
 120. همه بازیگوشند، درشهربازی دلم!
 121. تانگاهت به من افتاد، بدون روغن”سرخ”شدم!
 122. کتابهای عاشقانه ام را، در قفسۀ سینه ام جاداده ام!
 123. چه شجاعتی دارد مردی که با شلوار کُردی، خلاف جهت باد راه می رود!
 124. “شیرین”بود، بافرهاد زهرهلاهل شد!
 125. آنقدر”خاکی”بود که درخودش زراعت می کرد!
 126. هم درد هایم زیاد میشوند، وقتی دردی ندارم!
 127. تاشکست عشقی”خورد”، جدایی”بالا آورد”!
 128. جهل مرکّب، بد خط ام کرده است!

مطالب مرتبط :

ارسال به شبکه های اجتماعی :
تلگرام فیس بوک گوگل توییتر لینکدین کلوب فیس نما هم میهن تبیان افسران

لینک کوتاه این نوشته
http://shirintanz.ir/?p=23648

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


برو به ابتدای صفحه